Podařilo se v roce 2019

 • Realizovat 6. etapu regenerace sídliště u nádraží za 4.500 000 Kč - nové chodníky, parkovací zálivy před domem Studentská 1607 -1610, nová parkovací místa, oprava schodiště k hale TSC, regenerace probíhá od roku 2011, investováno bylo již necelých 32 milionů korun. Téměř 12 milionů se podařilo získat z dotace a 20 milionů investovalo město Turnov ze svého rozpočtu.
 • Opravit chodník za pekárnou mezi ul. Studentská a Brigádnická
 • Ukončit investiční akci „Výstavba Nové radnice“ – radnice byla otevřena v polovině ledna
 • Rozhodnout o rekonstrukci ZŠ Mašov za 43.146 385,59 Kč
 • Rozhodnout o nové knihovně v samostatném objektu ve Skálově ulici, proběhla architektonická soutěž
 • Zahájit rekonstrukci Nádražní ulice od hotelu Beneš do Ohrazenic ve spolupráci s Libereckým krajem, město Turnov přispělo do projektu 18 mil. Kč
 • Vybudovat a otevřít Denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením při MŠ a ZŠ Sluníčko – říjen 2019, za 12.700 000 mil. Kč
 • Zahájit stavbu Domova se zvláštním režimem při DD Pohoda – Alzheimer centra za 40.000 000 Kč
 • Vyměnit sportovní povrchy na venkovním hřišti obchodní a hotelové školy za 1. 418 448,24 Kč
 • Sanovat suterén v ZŠ 28. října za 793 944,90 Kč
 • Stabilizovat skalní podloží na hradě Valdštejn za 1.389 602 Kč
 • Naprojektovat novostavbu Domova s pečovatelskou službou v ul. 5. května, který obsahuje 29 bezbariérových bytů, za cenu 87 mil. Kč, čekáme na vhodný dotační titul na výstavbu
 • Rekonstruovat Městský park za letním kinem – II.etapa za 4.016.762 Kč
 • Schválit projekční řešení obnovy Parku U Letního kina – 3. etapa – Umění
 • Schválit odkup pozemku na Výšince za účelem výstavby nových bytových domů
 • Zahájit aktivní kroky (odkup pozemků do vlastnictví města) k realizaci vybudování jižního sjezdu ve Fučíkově ulici ve spolupráci s obcí Ohrazenice a s ŘSD
 • Připravit stavební rozvoj turnovské nemocnice – ambulantní trakty, nové ARO
 • Rozšířit počet pečovatelek do Domova důchodců Pohoda a tím navýšit limit zaměstnanců organizace Zdravotně sociální služby Turnov s cílem zvýšení kvality poskytované péče
 • Instalovat podzemní kontejnery na dvou nejfrekventovanějších místech za 737 979 Kč
 • Schválit architektonickou studii Revitalizace parku U Nádraží – Turnov
 • S Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zahájit přípravu stavby "Chodníku u silnice I/35, Turnov" včetně vybudování dostupnějšího místa pro autobusovou zastávku
 • Uzavřít Memorandum mezi Povodím Labe, s. p. a Městem Turnov ve věci revitalizace toku Stebenky a výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „Stebenka – revitalizace toku“
 • Rekonstruovat střešní krytinu v ZŠ Žižkova za 7.295 184 Kč
 • Schválit projektové přípravy na akce Revitalizace sídliště Výšinka, Revitalizace sídliště Přepeřská
 • Schválit projektové přípravy na stavební úpravy ulice Průmyslová
 • Připojit se k projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Seniorská obálka pro naše občany
 • Schválit zpracování projektové dokumentace – rozšíření parkovacích míst v ulici Žižkova, Turnov
 • Zahájit realizaci Modernizace odborných učeben a konektivity tří základních škol s cílem podpory jazykového a přírodovědného vzdělávání a IT za 22.000 000 Kč
 • Schválit záměr projektu výstavby nové požární stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Turnova v rámci vytvoření studie střediska Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje v lokalitě Turnov-Vesecko
 • Schválit vypsání koncesního řízení na provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov
 • Realizovat bezbariérové úpravy na ZŠ Žižkova - stavební úpravy, vybudování výtahu, toalet
 • Navýšit participativní rozpočet na 500 000 Kč
 • Zřízení kontaktního místa Okresní správy sociálního zabezpečení v č.p. 84, ve Skálově ulici
 • Zachovat Turnov jako správní centrum obce s rozšířenou působností ve své stávající podobě
 • Opravit čelní fasádu gymnázia za 4.214 785,28 Kč
 • Realizovat 9 setkání se starostou - navštívené lokality: Daliměřice, Turnov II – pobočka knihovny na nádraží, centrum města, Výšinka, Pelašany, Malý Rohozec, Mašov, Bukovina/ Kobylka/ Dolánky a Hruštice / Kasárna/ Károvsko.
 • Schválit zadání studie na rozšíření haly TSC, řešení sportovišť včetně oválu v okolí TSC, nafukovací haly na hřišti Duhové energie a volnočasového sportovního hřiště ve Studentské ulici včetně řešení veřejného prostoru
 • Schválit záměr na umístění pomníku TGM v Turnově
 • V období 2017 – 2019 podat žádosti o dotace z IROP ve výši 67.790.301,28 Kč na projekty v celkových nákladech 90.129.295,43 Kč, přičemž na základě Rozhodnutí nebo příslibu získat dotace ve výši 63.684.105,28 Kč
 • Ukončit projekt Vzdělávacího centra Turnov Individuálně, ale společně a jinak, který byl realizován v období 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019. Podstatou projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání na školách, podpora začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Naším zájmem je pokračování projektu a podporu VCT v případě další realizace.
 • Poskytnout Záštitu starosty nad 19. konferencí o dobrovolnictví na téma Dobrovolnictví na hraně
 • Opravit cisternovou automobilovou stříkačku pro Jednotku požární ochrany města
 • Pořídit nový velitelský vůz pro Jednotku požární ochrany města
 • Ukončit záměr vybudování parkoviště za Vesnou, změnit jej na záměr veřejného prostoru, který bude využíván i školou

Z dotačních programů bylo navrženo k rozdělení na:

 • Sportovní fond – 163 800 Kč
 • Sociální fond – 1 010 500Kč
 • Volný čas dětí a mládeže – 102 000 Kč
 • Kulturní fond – 800 000 Kč
 • Sportovní spolky a organizace – 6 000 000 Kč
 • Objekty v městské památkové zóně – 300 000 Kč
 • Sbory dobrovolných hasičů – 150 000 Kč
 • Zahraniční spolupráce – 36 680 Kč
 • Obecně prospěšná činnost spolky – 162 000 Kč
 • Nově zřízený fond na podporu cestovního ruchu – 162 196 Kč