VOLEBNÍ PROGRAM 2022 | 100+1 zlepšení života v Turnově

Turnov – město připravené na dotace

v investicích chceme maximálně využít evropské a státní dotace

Turnov – příjemné a přátelské město k bydlení

 1. příprava na zástavbu nové městské čtvrti Koňský trh – pozemky pro bytové domy a občanskou vybavenost, parkování
 2. zahájení regenerace sídliště Výšinka
 3. sídliště Přepeřská, postupné úpravy prostorů ve všech sídlištích s důrazem na dětská hřiště a rozumné rozšíření parkovacích ploch
 4. realizace koupacího biotopu v Dolánkách
 5. kultivace náplavky Jizery
 6. revitalizace Stebenky
 7. postupná obnova parků a veřejných prostranství včetně dětských hřišť
 8. obnova lesoparku Šetřilovsko
 9. rozvíjení projektu Městských sadů na Hruštici
 10. další etapy obnovy parku U Letního kina
 11. nové zástavbové lokality pro rodinné a bytové domy
 12. nové pozemky pro rodinné domy a viladomy v bytové zóně Hruštice
 13. nové pozemky pro rodinné domy v bytové zóně Daliměřice
 14. podpora bydlení v lokalitě Dioptra a Šroubárna
 15. podpora družstevního bydlení
 16. dostatek bytů pro seniory v městském bytovém fondu se zajištěnou dostupnou terénní pečovatelskou službou
 17. stavba bytového domu v ul. 5. května s pomocí dotačního titulu
 18. startovací byty, krizové byty pro rodiče v tísni
 19. pokračování v opravě městského bytového fondu (rekonstrukce městských bytů, zateplení a výměna oken v DPS Žižkova, BD Bezručova)

Turnov – investující do občanské vybavenosti

 1. výstavba nové knihovny s pomocí dotačního titulu EU
 2. dostavba turnovského divadla (o malé scéně je nutné vést diskuzi)
 3. rekonstrukce sportovní haly v Turnově 2 s pomocí dotačního titulu
 4. pokračující renovace sportovních hřišť
 5. rekonstrukce atletického hřiště u ZŠ Alešova
 6. rekonstrukce hřiště u ZŠ Mašov
 7. oprava Duhového hřiště u sportovní haly v Turnově 2
 8. podpora investic ke zvýšení kvality zdravotní péče v turnovské nemocnici (dostavba oddělení ARO a urgentního příjmu)
 9. výstavba výjezdového centra hasičů, záchranky a policie na Vesecku
 10. výstavba nové základny turnovských hasičů na Vesecku
 11. stálá finanční podpora stávajících sociálních služeb – Domov důchodců Pohoda, Alzheimer centrum, terénní pečovatelská služba
 12. pořizování moderní hasičské techniky a vybavení pro jednotku dobrovolných hasičů
 13. modernizace a digitalizace kamerového systému městské policie, pořizování moderní techniky pro strážníky, snaha o zajištění stabilního týmu strážníků

Turnov – finančně stabilní, prospěšný a transparentní

 1. úměrná zadluženost města, která neohrozí jeho základní funkce
 2. rozumná finanční politika města, hospodařící s investičním potenciálem cca 50 mil. Kč
 3. systematická kontrola spotřeb energie městských objektů – energetický management
 4. investice a nákup pozemků a areálů zajímavých pro rozvoj města
 5. městský dotační fond pro oblast kultury, sportu, sociální, volného času dětí a mládeže, obnovy objektů na území městské památkové zóny města, zahraniční spolupráce, obecně prospěšné činnosti, činnosti sborů dobrovolných hasičů ve výši 12 mil. Kč.
 6. další rozvoj participativního rozpočtu – Tvoříme Turnov

Turnov – hledající řešení rostoucí dopravě

 1. aktivní přístup k přípravě stavby silnice Jičín včetně obchvatu na Semily s cílem odvedení tranzitní dopravy z centra města – více tunelů, překrytých úseků a izolační zeleně ve spolupráci s ŘSD
 2. navýšení parkovacích ploch na sídlištích
 3. oprava Havlíčkova náměstí
 4. nové parkovací plochy na terminálu u nádraží
 5. rozšíření záchytného parkoviště Na Lukách včetně zázemí
 6. platba parkovného platební kartou
 7. obnova a postupná oprava komunikací na Daliměřicích (Mírová, Čistá, Na Osadě, Achátová, Solidarity)
 8. rekonstrukce ulice Trávnice
 9. výstavba ulice Na Piavě
 10. rekonstrukce ulice Luční
 11. výstavba chodníku Károvsko
 12. výstavba chodníku Kamenec
 13. výstavba chodníku Malý Rohozec a další
 14. dostavba nájezdu a sjezdu na průtah v Ohrazenicích
 15. dostavba nájezdu a sjezdu na průtah ve Fučíkově ulici včetně jejího zklidnění
 16. nový informační systém pro cestující na hlavních zastávkách autobusů, zachování MHD na Bukovinu, do Pelešan, do Mašova, na Malý Rohozec, posílení školních autobusů

Turnov – zajišťující kvalitní vzdělávání

 1. rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání
 2. rozšíření kapacit ZŠ – zvýšení počtu míst vzhledem k demografickému vývoji spádové oblasti
 3. snižování počtu dětí ve třídě
 4. směřování k plnohodnotné základní škole v Turnově 2
 5. modernizace odborných učeben
 6. zlepšování zázemí kmenových učeben a zázemí pro učitele
 7. modernizace technického vybavení, rozvíjení digitálních kompetencí žáků i pedagogů
 8. podpora nových efektivních metod ve vzdělávání a alternativního školství
 9. podpora kvalitního stravování ve školách
 10. podpora širokého spektra zájmového a neformálního vzdělávání (aktivity Žluté ponorky, základní umělecké školy, neziskových organizací)

Turnov – podporující sport a trávení volného času

 1. podpora sportovních organizací především v oblasti provozu a údržby sportovních zařízení na území města
 2. zajištění širokých sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů
 3. aktivity ke zvýšení motivace pro sportování dětí, podpora činnosti metodika sportu na školách
 4. volnočasové aktivity pro děti, rodiny, seniory (aktivity knihovny, střediska volného času, rodinných center, klubu seniorů, realizace akademie třetího věku atd.)
 5. projekty pro trávení volného času v údolí Jizery a Dolánek – výkup pozemků
 6. molo na náplavce Jizery, cesta podél velké Jizery spojená s fitness stezkou
 7. cyklostezka v údolí Stebenky, venkovní tělocvična, singltrek

Turnov – živé spolkové město

 1. podpora činnosti tradičních spolků
 2. podpora sborů dobrovolných hasičů na Bukovině, Daliměřicích, Kadeřavci, Mašově, Pelešanech a Turnově
 3. investice do hasičských zbrojnic jednotlivých sborů pro zlepšení zázemí spolkové činnosti

Turnov – centrum kultury a cestovního ruchu

 1. podpora tradičních městských slavností (Staročeské trhy, Vánoční trhy, Rozsvícení vánočního stromu)
 2. kulturních akcí pro všechny věkové skupiny (Turnovský drahokam, Modrý kocour, Posezení při dechovce, Funkin Turnov, Majáles a mnoho dalších)
 3. rozvoj občanského vědomí – důstojné připomenutí státních svátků, kampaně Vlajka pro republiku a Vlajka pro Masaryka
 4. stálá podpora městského Hradu Valdštejn
 5. realizace vybraných úseků cyklotrasy Greenway z Turnova k zámku ve Svijanech,
 6. zpřístupňování městských věží pro veřejnost – věž radnice
 7. zkrášlování městského prostředí –plastiky kovářů a studentů do veřejného prostoru
 8. zatraktivnění náměstí pro veřejnost

Turnov – otevřený, řešící problémy občanů

 1. zlepšení kvality pitné vody, řešení vztahů ve Vodohospodářském sdružení Turnov s ohledem na nové stanovy
 2. hledání reálných cest vedoucích k zachování výše vodného a stočného
 3. posílení pozice města v rámci Vodohospodářského sdružení Turnov
 4. zvyšování informovanosti občanů – dětský informační portál
 5. více informací nejen na facebooku a instagramu
 6. komentované zápisy z rady města a zastupitelstva města s přehlednými informacemi
 7. otevřená diskuse s občany, setkávání se starostou, veřejná prezentace záměrů
 8. spolupráce na opravách v rámci aplikace Závady nad mapou
 9. zavedení úředního dne v sobotu (jednou za měsíc pro občanské průkazy, řidičské průkazy, evidence vozidel)
 10. zvýšení zastoupení poboček státní správy v Turnově, hledání cest k okresu Turnov ve spolupráci s Mnichovým Hradištěm
 11. podpora podnikatelů – předzahrádky, řemeslné dvory na Vesecku, fond cestovního ruchu, podpora začínajících podnikatelů

Turnov – chytré město, vlídné k životnímu prostředí

 1. postupná instalace fotovoltaických elektráren na střechách městských objektů
 2. využívání dešťové vody ze střech městských objektů
 3. zvýšení motivace občanů k separaci odpadů a snižování množství směsného odpadu
 4. příprava alternativních zdrojů vytápění pro městskou teplárnu
 5. řešení elektromobility včetně nabíjecích stanic
 6. postupná rekonstrukce veřejného osvětlení s využitím inteligentních technologií
 7. obnovy polních cest, výsadby sadů a alejí

+ 1 Poslední téma necháváme na Vás, na voličích :). Vaše tipy nám piště na info@nezavislyblok.cz