Složitá rozhodnutí – vodné a stočné

Občané Turnova a zastupitelé města upozorňovali na nespokojenost s výší vodného a stočného v celém průběhu roku 2013 a rovněž požadovali analýzu stávajícího stavu a možné cesty případného řešení. Vodnému a stočnému bylo věnováno několik diskuzí na zastupitelstvu města a veřejné setkání se starostou.

Stávající smluvní vztahy i samotný výpočet vodného a stočného vychází z historického fungování Vodohospodářského sdružení Turnov, které v této chvíli sdružuje 6 měst a 16 obcí. Vodohospodářskému sdružení se daří dobře získávat dotační peníze státu, soutěžit stavební zakázky a zajišťovat chod svěřených sítí. Je přímo dozorován Radou sdružení složenou ze starostů měst a obcí, která rovněž schvaluje výši vodného a stočného. Provozovatelem (správcem systému) jsou na základě koncesní smlouvy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., které vyhráli výběrové řízení nejnižší cenou. Tento systém správy si mohli v určitý okamžik starostové vybrat – buď cestu vlastního provozování, znamenající zřízení nové organizace se vším všudy a nebo koncesní smlouvu. Zvolili koncesi, díky které se podařilo vysoutěžit nízkou cenu za provozování sítě se všemi klady i zápory koncese. Konec koncese je stanoven na rok 2020. Zastupitelé se vzhledem ke složitosti vzájemných vazeb – dotačních, technických, navázáním okolních obcí na infrastrukturu rozhodli nepodporovat vystoupení Města Turnov z Vodohospodářského sdružení Turnov.

Zastupitelstvo města se snažilo svými usneseními nabídnout možné řešení zafixování nebo menšího nárůstu vodného a stočného pro ostatní města a obce svazku:

  • projednat se zástupci ostatních obcí v této organizaci sdružených úpravu stanov tak, aby podíl hlasů zástupců města Turnova v tomto orgánu odpovídal velikosti vloženého majetkového podílu.
  • podílem příspěvku na opravy kanalizačních a vodovodních sítí od jednotlivých měst a obcí – v této chvíli jsou opravy placeny z vodného a stočného
  • jednorázovým oddlužením Vodohospodářského sdružení Turnov

Výše uvedená řešení byla několikrát na Radě sdružení projednávána, ale nebyla ostatními starosty akceptována. Usilovným jednáním jsme však dosáhli snížení plánovaného nárůstu vodného a stočného. Konkrétně pro rok 2014 z plánovaných 99,2 Kč/m3 na 95,98 Kč/m3. Tato korekce se zdá možná úsměvná, ale stála hodiny jednání a diskuzí. Po komunálních volbách je nutné vrátit se opět k jednání a hledání cesty k snížení růstu vodného a stočného ve výše uvedených mantinelech.