Složitá rozhodnutí – Nový Územní plán

Nový Územní plán Turnov schválilo Zastupitelstvo města Turnov dne 26. června 2014.

Předešlý územní plán města byl schválen v roce 1996 a prošel 15 změnami. Vzhledem ke svému stáří, neaktuálnosti, neřešení stavových ploch, nezpracování celého území města a především vzhledem k novému stavebnímu zákonu bylo zcela nezbytné, aby mělo město nový územní plán schválen nejpozději do konce roku 2020.

Proces pořízení nového územního plánu odstartovali zastupitelé v listopadu roku 2009 schválením zadání územního plánu.

Zpracovatelem územního plánu byl na základě výběrového řízení - firma ARCHIS Praha, vedoucí projektant Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. Vyhotovení dokumentace bylo spolufinancováno z dotačních prostředků ze strukturálního fondu - Evropského fondu pro regionální rozvoj a z dotace ze státního rozpočtu. Celková výše dotace byla 1,582.700 Kč. Celkové náklady na pořízení územního plánu byly 2,579.600 Kč.

Územní plán je v podstatě taková společenská smlouva, která našemu městu umožňuje rozvoj - říká kde stavět obytné domy, kde stavět továrny, kde zůstane místo pro zeleň a kudy povedou komunikace. Tyto funkční plochy jsou vymezeny především z hlediska urbanistického chápání struktury města a veřejného zájmu. Územní plán je závazný pro všechny. To znamená jak pro orgány státní správy, tak i pro odbornou a laickou veřejnost.
Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch.

Achillovou patou projednávání našeho nového územního plánu byly především územní rezervy pro dopravní stavby. Územní rezerva pro rychlostní komunikaci S5 alias R35 a územní rezerva pro vnitroměstskou komunikaci obcházející centrum města. Tato problematika byla probírána i s panem ministrem dopravy Dobešem na jeho návštěvě v Turnově.

Zastupitelstvo města se několikrát vyjádřilo, že si nepřeje trasování komunikace R35 přes katastr města. Z hlediska stavebního zákona je však nutné sdělit, že jsme povinni respektovat nadřazenou územně plánovací dokumentaci. Tou je Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená vládou ČR a Zásady územního rozvoje Libereckého kraje. Bez této územní rezervy by nebyl nový územní plán souhlasně posouzen nadřízeným orgánem Krajským úřadem Libereckého kraje. Proto i ve schváleném územním plánu naleznete územní rezervu pro tuto komunikaci údolím prostorem ul. Přepeřské, Nudvojovic, tunelem v oblasti Mašova, Pelešan a údolím Libuňky. Územní rezerva blokuje území, tzn. že se nemůže měnit dosavadní využití území tak, aby neznemožnilo prověřované budoucí využití pro komunikaci. Návrhová dopravní plocha, která vymezí trasu budoucí rychlostní komunikace, se z územní rezervy stane až samostatně projednávanou změnou územního plánu schvalovanou zastupitelstvem.

Dalším místem střetu bylo projednávání územní rezervy pro vnitroměstskou komunikaci, která by odlehčila centru. Tato komunikace je úzce spojována s obchvatem na Semily. Ten, jak již padlo mnohokrát je pro Turnov zcela zásadní a je potěšitelné, že Liberecký kraj zadal vyhledávací studii pro takový obchvat (určený tranzitní dopravě) mimo zastavěné území města Turnov, tak i zastavěné území okolních obcí. Rezerva pro vnitroměstskou komunikaci (řeší dopravu pouze samotného města) je umístěna ve třech sektorech: první z prostoru Na Lukách do ulice Žižkovy, druhý z prostoru Na Lukách do ulice Alej Legií a třetí údolím Libuňky z prostoru U Raka k nemocnici. Tyto rezervy necháváme chráněné pro další generace, aby je dle aktuální potřeby mohly využít. Je třeba říci, že uvedené rezervy minimálně zasahují do vlastnických práv stávajících staveb a pozemků, protože jsou většinou vedeny v plochách pro veřejnou zeleň.

Nový územní plán přináší větší regulaci zástavby ve stavových územích, zpřesňuje a omezuje negativní vliv schválených zásad územního rozvoje Libereckého kraje (80m z původní šíře koridoru 600m), ruší územní rezervu pro R35 přes Výšinku, podrobněji řeší omezení jednotlivých ploch, některé areály mění z průmyslových na obchodní, v rámci územního plánu proběhla i aktualizace územních studií Hruštice - Károvsko, Výšinka – Durychov, nově pak Daliměřice. Zástavba některých velkých ploch je podmíněna zpracováním podrobné územní studie.

Územní plán je však dokumentem živým. Některé jednotlivé pozemky nebyly zahrnuty pro výstavbu rodinných domů, především z důvodu špatné přístupnosti, chybějících inženýrských sítí, nebo protože byly uplatněny připomínky a námitky pozdě. K prověření všech těchto rozporů zastupitelstvo rozhodlo o první aktualizaci územního plánu v roce 2015.

Kromě výše uvedeného územního plánu Města Turnov proběhla připomínkovým řízením první aktualizace Zásad rozvoje Libereckého kraje a aktualizace Politiky územního rozvoje ČR. Stále je nutné harmonizovat územní a strategický plán města s nadřazenými dokumenty, sledovat výsledky a připomínková řízení k prověřovacím studiím jednotlivých ministerstev.